Yogyakarta observed by AVNIR-2 on May 16, 2006(JST).