Yogyakarta observed by AVNIR-2 on May 28, 2006(JST).